Ga terug naar homepagina.

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden VIV.

1. Offertes. Alle offertes zijn vrijblijvend, ook wat prijs, leveringstijden en mogelijkheid van levering betreft.

2. Orders. a. Overeenkomsten zijn pas tot stand gekomen en voor verkoper slechts bindend indien zij schriftelijk door verkoper zijn aanvaard, respectievelijk bevestigd. b. Afwijkingen van deze verkoopcondities, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van koper, gelden slechts als deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd.

3. Inlichtingen en adviezen. Inlichtingen en adviezen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de producten van verkoper worden naar beste weten, echter vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid, verstrekt.

4. Levering.

a. Verkoper is niet in verzuim door het enkel verstrijken van een overeengekomen levertijd; hij is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van en/of schade ontstaan door vertraging in de levering. Vertraging in de levering geeft koper niet het recht ontbinding van de koopovereenkomst voor het geheel of voor een deel te vorderen. Indien overmacht verkoper verhindert (tijdig) te leveren, heeft verkoper de keuze de uitvoering van de overeenkomst als opgeschort te beschouwen, dan wel zich ontslagen te achten van zijn verplichting tot levering. Dit zonder dat hij gehouden is tot schadevergoeding.

b. Verkoper is gerechtigd een order die hij aanvaard heeft in opeenvolgende gedeelten uit te voeren.

c. Weg en wijze van verzending worden door verkoper bepaald. Verkoper zal zo veel mogelijk met de wensen van koper rekening houden; hierdoor ontstane meerkosten zijn voor rekening van koper.

d. Voor zover niet anders wordt overeengekomen, gaat het risico definitief op koper over wanneer de goederen door de leverancier verzonden worden of, als koper de goederen niet in ontvangst kan nemen, wanneer de goederen door de verkoper voor verzending gereed zijn gemaakt. Ook wanneer de verzending franco geschiedt. Dit is uitdrukkelijk van toepassing op zakelijke transacties. Verlies of schade tijdens transport komt niet voor rekening van de consument.

e. Personen die in het bedrijf van koper werkzaam zijn ten tijde van levering door verkoper en de goederen in ontvangst nemen, worden geacht daartoe de bevoegdheid te hebben, weshalve de koper zijn eventuele onbevoegdheid jegens verkoper niet kan inroepen.

f. Oponthoud of vertraging van de zending is niet voor rekening of risico van verkoper; extra vrachtkosten, ontstaan door stremming van scheepvaart-, auto- of spoordiensten zijn voor rekening van de koper. Het aannemen van de goederen door boot, spoor, auto of ander vervoermiddel zonder bemerking of vrachtbrief of reçu geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

g. Indien is overeengekomen dat verkoper het verkochte voor de koper in bewaring zal nemen, geschiedt deze bewaring voor rekening en risico van de koper en is de verkoper alleen aansprakelijk voor zover zijn kwade trouw wordt bewezen.

5. Overmacht.

a. Storingen in het bedrijf, overschrijding van leveringstermijnen of achterwege blijvende levering van de zijde van de leveranciers van verkoper, gebrek aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, stakingen, uitsluitingen, moeilijkheden bij het verkrijgen van transportmiddelen, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen, gevallen van overmacht en andere omstandigheden van dien aard, dat uitvoering van de overeenkomst daardoor redelijkerwijze onmogelijk wordt, ontheffen de daardoor getroffen partij van de verplichting tot levering, respectievelijk afname, zulks voor de duur van de storing en slechts voor zover de storing levering c.q. afname onmogelijk maakt. Indien levering hierdoor langer dan een maand wordt vertraagd, dan is verkoper gerechtigd om het niet uitgevoerde deel van de overeenkomst te annuleren, zonder verder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6. Prijzen. Bij stijging van grondstoffenprijzen, halffabricaten of andere materialen, die voor de uitvoering van een order gebruikt worden, veranderingen van lonen, belastingen of invoerrechten, wijziging der valutaverhoudingen, of andere soortgelijke factoren, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen.

7. Reclames.

a. Koper dient direct na levering vast te stellen of de geleverde goederen de overeengekomen kwaliteit bezitten en voor het beoogde verwerkingsdoel geschikt zijn. Laat koper dit onderzoek na, dan vervalt voor verkoper elke aansprakelijkheid.

b. Verkoper neemt reclames alleen in behandeling indien deze schriftelijk bij hem worden ingediend binnen vijftien dagen na ontvangst van de goederen. Zodra de goederen een bewerking of behandeling van welke aard dan ook hebben ondergaan, is het recht tot reclameren vervallen.

c. Reclames omtrent verborgen gebreken neemt verkoper alleen in behandeling, indien de koper de opslag- en gebruiksvoorschriften zoals verkoper deze op de goederen of bij de levering heeft aangegeven, zijn nageleefd en de reclame bij verkoper schriftelijk is ingediend binnen acht dagen na ontdekking van het verborgen gebrek. Een verborgen gebrek wordt niet meer als verborgen aangenomen, indien de koper niet binnen zes weken na levering heeft gereclameerd.

d. Afwijkingen in hoeveelheid geven koper geen recht tot reclame, indien zij niet meer bedragen dan: voor papierwaren: 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders t/m 250 kg. 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 250 kg. voor alle andere producten: 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot 500 kg. 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht van 500 t/m 1000 kg. 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders vanaf 1000 kg. Facturering vindt plaats op basis van het werkelijk geleverde gewicht c.q. de hoeveelheid.

e. Afwijkingen in het gewicht per m2 van het onbewerkte papier of de onbewerkte film geven de koper geen recht tot reclame, indien zij niet meer bedragen dan 10% boven of beneden het opgegeven gewicht.

f. Verkoper kan voor bewerkt materiaal vooraf alleen vrijblijvend een getaxeerd gewicht per m2 opgeven; afwijkingen hiervan geven derhalve geen recht tot reclame.

g. De beoordeling van afwijkingen geschiedt naar een representatieve steekproef uit de gehele order.

h. In geval van gegronde en naar behoren ingediende klachten is verkoper te zijner keuze alleen verplicht tot het verlenen van prijskorting op goederen, het alsnog verbeteren van de goederen, het ruilen of tegen restitutie van de koopprijs terugnemen van de goederen.

i. Gereclameerde goederen mogen alleen worden teruggezonden met de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.

j. Garantie strekt zich in geen geval verder uit dan uit het bovenstaande voortvloeit. Eis tot schadevergoeding van de zijde van koper op grond van ondeugdelijkheid aan geleverde goederen of zending van bijkomende verplichtingen zijn uitgesloten.

8. Betaling.

a. Betaling moet plaatsvinden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder beroep of compensatie en zonder korting.

b. Betaling dient te geschieden ten kantore van verkoper; ook indien verkoper disponeert, betekent dat geen afwijking van deze regel.

c. Is de koper nalatig in de betaling op de overeengekomen tijd of wijze, dan is hij zelfs zonder sommatie en/of ingebrekestelling in gebreke; verkoper heeft alsdan het recht, verdere leveringen stop te zetten, onverminderd de rechtsvorderingen en rechtsmiddelen, die hem ten diensten staan te zake van wanprestatie van de koper.

d. Verkoper neemt bij het sluiten van de overeenkomst de kredietwaardigheid van de koper aan. Wanneer verkoper na het aanvaarden van de order om welke reden dan ook van oordeel mocht zijn dat de betaling van de te leveren goederen niet voldoende gewaarborgd is, dan is hij gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koper te verlangen en de overeenkomst te annuleren indien koper niet binnen veertien dagen daaraan voldaan heeft. In dat geval heeft verkoper het recht van koper schadeloosstelling te vorderen, welke schadeloosstelling minimaal 10% van de koopsom zal bedragen.

e. Indien de goederen in bewaring worden genomen, geeft dat de koper geen aanspraak tot uitstel van betaling en geeft verkoper het recht indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de facturering voor zover nog niet geschied, terstond te laten plaatsvinden.

f. Indien koper niet binnen de termijn van dertig dagen, als genoemd onder sub. a, het verschuldigde betaalt, is koper een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte vanaf een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

g. Een tussen verkoper en koper schriftelijk overeengekomen uitstel van betaling, kan verkoper intrekken, zodra volgens verkoper de kredietwaardigheid van koper is verminderd, of indien er redenen zijn om aan te nemen, dat de te zake gemaakte afspraak niet door koper zal worden nagekomen.

9. Incassokosten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de verkoper moet maken i.v.m. niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen zijdens koper, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen, i.v.m. de algemeen geldende incassotarieven, 15% van de vorderingen, zulks te vermeerderen met B.T.W. en één en ander zonder dat door verkoper behoeft te worden aangetoond dat die kosten in werkelijkheid zijn gemaakt.

10. Eigendomsvoorbehoud.

a. Tot aan de volledige betaling van de koopprijs blijven de geleverde goederen eigendom van verkoper en kunnen deze terstond door hem worden teruggevorderd. Dit eigendomsvoorbehoud laat onverlet het recht van koper om het verkochte aan zijn klanten door te verkopen of het in zijn eigen bedrijf te verwerken of bewerken.

b. Indien verkoper gebruik maakt van het in het voorgaande lid omschreven recht van terugvordering, blijft koper gehouden tot vergoeding van alle schaden, kosten en renten.

c. Fiduciaire eigendomsoverdracht door koper van het gekochte is niet toegestaan.

d. Het verkochte zal voldoende geïndividualiseerd zijn door de vermelding op de factuur van de naam van de fabrikant, zo niet ter individualisering op de verpakking de naam van de verkoper zal zijn vermeld.

11. Niet uitvoering van de overeenkomst. De koper heeft niet het recht een order die verkoper aanvaard heeft, eenzijdig te annuleren; indien koper zulks zal doen, heeft verkoper aanvaard, eenzijdig te annuleren: indien koper zulks zal doen, het verkoper het recht, hetzij nakoming hetzij volledige schadevergoeding van koper te vorderen. Verkoper heeft in ieder geval het recht op schadeloosstelling van 10% van de koopsom, in welk geval hij niet behoeft aan te tonen dat de werkelijk geleden schade meer of minder bedraagt dan dit percentage.

12. Tekeningen, clichés e.d.

a. Ontwerpen en clichés evenals de werkzaamheden voor de voorbereiding worden in rekening gebracht, ook indien uit een offerte geen order voorkomt. De ontwerpen zijn eigendom van de verkoper en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gebruikt worden. Aan een vergoeding van een kostenaandeel voor ontwerpen, clichés e.d. kan de koper geen eigendomsrecht van de betrokken objecten ontlenen.

b. Drukproeven die door de koper voor akkoord zijn getekend, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot reclames. 13. Auteursrecht. Het auteursrecht betreffende door verkoper vervaardigde ontwerpen, tekeningen, dessins e.d. blijven het eigendom van de verkoper, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Verkoper neemt geen garantie op zich voor het niet bestaan van auteursrecht van derden. De koper vrijwaart verkoper voor de gevolgen van eventueel onwetend gemaakte inbreuk op auteursrecht van derden.

14. Geschillen. Op alle verkoopovereenkomsten is het recht van toepassing, dat geldt ter plaatse, waar het hoofdkantoor van verkoper is gevestigd. Alle geschillen, welke tussen verkoper en koper mochten rijzen te zake van, in verband met of als uitvloeisel van een gesloten koopovereenkomst en of deze voorwaarden zullen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem voor zover wettelijke bepalingen dit toelaten.

15. Bijzonderheden. Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk voorzien en voor de gevallen van doorlevering door verkoper aan koper van goederen, vervaardigd door en/of geleverd aan verkoper door leden van de Vereniging van Nederlandse fabrikanten van flexibele verpakkingen “Kartoflex”, zullen tevens van toepassing zijn de leveringsvoorwaarden van “Kartoflex”, gedeponeerd op 30 januari 1986 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage onder nummer 16/1986.

 

Ga terug naar homepagina.